torstai 11. joulukuuta 2014

Sopimusten visualisointi - Viso-hankkeen oppeja tulevaan Morfeus-hankkeeseenLaurea-ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopisto käynnistävät tammikuussa 2015 yhteisen Tekes-rahoitteisen Morfeus-hankkeen, jossa toteutetaan tietomallinnusta päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa. Tavoitteena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä ja entistä asiakasystävällisempien palvelukokonaisuuksien syntyä.

Morfeuksessa tarkastellaan myös hankintoja ja toimijoiden välisiä sopimuksia. Sopimukset halutaan nähdä prosessina, vuoropuheluna toimijoiden välillä, ei vain erillisenä ja usein vaikeaselkoisena paperina. Aalto-yliopistossa erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut sopimusten visualisointi. Sopimusten visualisointia on tarkasteltu aiemmin mm. Viso-hankkeessa, jonka tuloksia esiteltiin 10.12.2014 hankkeen loppuseminaarissa Dipolissa.

Viso-hankkeessa haluttiin edistää hankintaprosessia ja päästä yli siitä yleisestä mielikuvasta, että hankintaprosessit ovat vaikeita ja tylsiä. Visualisoidun sopimusprosessimallin avulla haluttiin päästä mielikuvien tasolla temppuradasta yhteistyöprosessiin. Kehitetyssä prosessimallissa on kuvattu hankinnan eri vaiheet valmistelusta sopimuksen tekoon ja toteutukseen, prosessiin liittyvät kommunikaatiovälineet ja -tilanteet sekä asiakirjat. Prosessikuvaus auttaa hahmottamaan hankinnan kokonaisuutta ja mahdollisia ongelmakohtia.


Sopimusten visualisoinnin hyödyistä konkreettisia esimerkkejä kertoi ennakoivan oikeuden ja ennakoivan sopimisen asiantuntija, varatuomari Helena Haapio. Sopimusmuotoilun (contract design) avulla pyritään sopimuksista tekemään mahdollisimman helppotajuisia, jolloin ristiriitaisten tulkintojen vaara ja kalliiden oikeusprosessien riski pienenee. 

Visualisoinnin avulla pitkät ja vaikeaselkoiset lakitekstit on mahdollista tehdä ymmärrettäviksi helpommin. Näin on paremmat edellytykset välttää senkaltaiset pitkät ja kalliit oikeusjutut kuin pilkkusääntöihin ja eri kieliversioiden eroihin vetoamiseen päätynyt Rogers Communications Inc.:in ja Aliant Inc.:in sopimuksen kestoa koskeva riita vuonna 2002. Aikajanan avulla visualisoituna ei olisi jäänyt epäselväksi, onko sopimus irtisanottavissa milloin vain vai vasta viiden vuoden jakson jälkeen. Lue lisää riidasta (NY Timesin artikkeli). 
 
Menetelminä sopimusmuotoilussa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin muutenkin muotoilussa, esimerkiksi pikamallinnusta, prototypointia ja visualisointi. Näitä oli myös Viso-hankkeessa sovellettu Legal Design Jamissa mm. Hilma-hankintajärjestelmän kehittämiseen.

Viso-hankkeessa oli visualisointia sovellettu julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (Jyse) käyttämisoppaaseen. Käyttäjätesteissä oli myös saatu vakuuttavia tuloksia: vaikka käyttäjät tyypillisesti tunsivat ennestään Jysen tekstioppaan, he löysivät uudesta visuaalisesta oppaasta silti tietoa nopeammin. Visuaalisen oppaan käyttö oli helpompaa riippumatta siitä, oliko käyttäjä suuntautunut enemmän tekstilliseen vai kuvalliseen ilmaisuun omassa oppimisessaan.  Esite oli sekä tietosisällöiltään että käyttökokemukseltaan parempi kuin perinteinen tekstisisältöinen. Tutustu esitteeseen (www.kunnat.net). 
 
Viso-hankkeeseen voi tutustua tarkemmin täällä: http://simlab.aalto.fi/en/research/viso/
Viso-hankkeen loppuraportti on tulossa hankkeen sivulle joulukuun 2014 aikana. Myös loppuseminaarin aineistot tulevat sivuille.

Tulevan Morfeus-hankkeen omat nettisivut ovat vielä työn alla.

Teksti ja kuva: hankeasiantuntija Hanna Tuohimaa, Laurea-ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti